E-Office หนังสือราชการออนไลน์
@ The Secondary Educational Service Area Office 28
รายการ
no ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ดาวโหลด
21314

ศธ 04258/ว428

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

21312

ศธ 04258/440

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

21310

ศธ 04258/440

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

21311

ศธ 04258/440

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานฯ

21313

ศธ 04258/439

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21315

ศธ 04258/438

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญศึกษานิเทศก์และครูในโครงการเข้าร่วมอบรมใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และรับมอบนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่ 2

21316

ศธ 04258/436

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

21317

ศธ 04258/436

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

21318

ศธ 04258/ว442

2019-01-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

1. ศรีสะเกษวิทยาลัย 2. โนนค้อวิทยาคม 3. ขุขันธ์ 4. ลมศักดิ์วิทยาคม 5. ปรางค์กู่ 6. กันทรลักษ์วิทยา 7. ศรีรัตนวิทยา 8. น้ำคำวิทยา 9. เขื่อนช้างวิทยาคาร 10. ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 11. วรคุณอุปถัมภ์ 12. ตูมพิทยานุสรณ์ 13. กระแชงวิทยา 14. บึงมะลูวิทยา 15. ภูมิซรอลวิทยา 16. เบญจลักษ์พิทยา 17. สตรีสิริเกศ

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย

21319

ศธ 04258/0457

2019-01-25

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

21298

ศธ 04258/408

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21299

ศธ 04258/382

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21300

ศธ 04258/411

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ส่งหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

21301

ศธ 04258/410

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ส่งหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

21302

ศธ 04258/0402

2019-01-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2561

21303

ศธ 04258/0403

2019-01-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเดินทางไกล

21304

ศธ 04258/0425

2019-01-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11

21305

ศธ 04258/0422

2019-01-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562

21306

ศธ 04258/430

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งรายการเพิ่มเติม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

21308

ศธ 04258/431

2019-01-24

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา(ประธานสหวิทยาเขตพระวิหาร)

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21279

ศธ 04258/375

2019-01-23

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวีดิโอ เพื่อออกรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."

21280

ศธ 04258/375

2019-01-23

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

21281

ศธ 04258/0395

2019-01-23

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนกันทราลักษ์วิทยา

เชิญประชุมเพื่อตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลงในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

21282

ศธ 04258/0376

2019-01-23

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

21283

ที่ศธ04258/ว386

2019-01-23

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562

21284

ศธ 04258/398

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การเผยแพร่ข้อมูลลงสื่อสาธารณะสังคมออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์

21285

ศธ 04258/397

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41 พร้อมสิทธิการใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในองค์กร

21286

ศธ 04258/396

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเรียนเชิญ/ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมสัมมนา

21289

ศธ 04258/388

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

21288

ศธ 04258/389

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ด้วยการเสริมสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21290

04258/405

2019-01-23

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การนำส่งเงินรายได้

21291

ศธ 04258/404

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

21292

ศธ 04258/407

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

21293

ศธ 04258/ว415

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

21294

ศธ 04258/416

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ส่วนกลาง

21295

ศธ 04258/417

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ส่วนกลาง

21296

ศธ 04258/418

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ส่วนกลาง

21297

ศธ 04258/ว419

2019-01-23

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

21261

ศธ 04258/358

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21262

ศธ 04258/359

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21263

ศธ 04258/360

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21264

04258/325

2019-01-22

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบี 2562(งบผูกพันใหม่)

21265

04258/273

2019-01-22

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบปี 2562(งบผูกพันใหม่)

21266

ศธ 04258/286

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

21267

ศธ 04258/362

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562

21268

ที่ศธ04258/ว357

2019-01-22

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Best Practice : นิทรรศการทางศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2561

21269

ศธ 04258/0373

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2562

21270

ศธ 04258/0304

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตไปราชการ

21271

ศธ 04258/0330

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา

ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2562

21272

ศธ 04258/0331

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี และทัศนศึกษา

21273

ศธ 04258/0350

2019-01-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

21274

ศธ 04258/369

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21275

ศธ04258/377

2019-01-22

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์

ขอเชิญนำนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพุทธบุตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

21276

ที่ศธ04258/374

2019-01-22

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

การจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"ปีที่ 13

21277

ที่ศธ04258/363

2019-01-22

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบแนวการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องยุทธศาสตร์สถานศึกษาคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

21278

ศธ 04258/ว384

2019-01-22

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

21243

ศธ 04258/0292

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562

21244

ศธ 04258/0294

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562

21245

ที่ศธ04258/ว327

2019-01-21

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอรับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง ครั้งที่ 1

21246

ศธ 04258/341

2019-01-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติใฟ้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21247

ศธ 04258/342

2019-01-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ “การสอนปัญญาประดิษฐ์ ในระดับมัธยมศึกษา” (AI Education for Young Students) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

21248

ศธ 04258/0347

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา

21249

ศธ 04258/0348

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

21250

ศธ 04258/0306

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตไปราชการ

21251

ศธ 04258/0305

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตไปราชการ

21252

ศธ 04258/0303

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

21253

ศธ 04258/0300

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

21254

ศธ 04258/0333

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

การพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

21255

ศธ 04258/0329

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงงานรับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564) "นครลำดวนเกมส์"

21256

ศธ 04258/0328

2019-01-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

21257

ที่ศธ04258/ว344

2019-01-21

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร)

ขอเชิญสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา 904

21260

ศธ 04258/0325

2019-01-21

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผอ.โรงเรียนกระแชงวิทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑

21231

ศธ04258/ว295

2019-01-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย, รร.กันทรลักษ์วิทยา)

21232

ศธ 04258/307

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม

21233

ศธ 04258/307

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลัำกษ์วิทยา

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม

21234

ศธ 04258/299

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

21235

ศธ 04258/290

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

21236

ศธ 04258/293

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562

21237

ศธ 04258/296

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. 2562

21238

ศธ 04258/298

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

การสรรหาบุคคล องค์กร เยาวชนและสถาบันครอบครัว ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับโล่เกียรติยศ "คนดีศรีสะเกษ"

21239

ศธ 04258/301

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช 2562

21240

ศธ 04258/318

2019-01-18

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2561

21241

ศธ 04258/321

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

21242

ศธ 04258/320

2019-01-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21221

ศธ 04258/260

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

21222

ศธ 04258/279

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

21223

ศธ 04258/279

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

21224

ศธ 04258/280

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

21225

ศธ 04258/284

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

21226

ศธ 04258/278

2019-01-17

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21227

ที่ศธ04258/ว291

2019-01-17

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, ขุขันธ์, สิริเกศน้อมเกล้า, สตรีสิริเกศ และ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะประจำปี พ.ศ. 2562

21228

ที่ศธ04258/ว289

2019-01-17

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2562

21229

ที่ศธ04258/ว288

2019-01-17

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ)ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดยโสธร

21230

ศธ04258/302

2019-01-17

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

การตอบรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

21202

ศธ 04258/0266

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

ขออนุญาตนำลูกเสือ - เนตรนารี ไปเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

21203

ศธ 04258/0269

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ "ค่ายบำเพ็ญอาสา 61"

21204

ศธ 04258/0267

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

21205

ศธ 04258/0276

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

21206

ศธ 04258/0277

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา , โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

21207

ศธ 04258/262

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ

21208

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21209

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21210

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21211

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21212

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยา

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21213

ศธ 04258/257

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา

21214

ศธ 04258/263

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

21215

ศธ 04258/245

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

แก้ไขคำสั่ง

21216

ศธ 04258/0282

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

21217

ศธ 04258/0285

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561

21218

ศธ 04258/286

2019-01-16

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562

21219

ศธ 04258/259

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

โครงการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ

21220

ศธ 04258/259

2019-01-16

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา

โครงการจัดงาน “เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ

21197

ศธ 04258/0250

2019-01-15

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ประธานสหวิทยาเขตและเลขาสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต , ประธานศูนย์จัดการแข่งขันและเลขาศูนย์จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ทุกศูนย์

ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

21198

ศธ 04258/255

2019-01-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21201

พิเศษ

2019-01-15

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอเชิญประะชุมเพื่อเตรียยมความพร้อมเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2562

21200

ศธ 04258/0253

2019-01-15

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนป่าติ้ววิทยา , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2562

21180

ศธ 04258/213

2019-01-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา

เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

21181

ศธ 04258/213

2019-01-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

21182

ศธ 04258/201

2019-01-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

การอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21183

ศธ 04258/0224

2019-01-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม

ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2561

21185

ที่ศธ04258/ว230

2019-01-14

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

21186

ศธ 04258/0243

2019-01-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

21187

ศธ 04258/235

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม เพื่อเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

21188

ศธ 04258/236

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์

ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

21189

ศธ 04258/236

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

21190

ศธ 04258/0231

2019-01-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

การพานักเรียน - นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

21193

ศธ 04258/236

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

21194

ศธ 04258/234

2019-01-14

สพม.เขต 28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม

21192

ศธ 04258/254

2019-01-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

รายงานเร่งรัดดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนยยากจน ตามระบบคัดกรองนักเรียนยยากจน

21195

229/2562

2019-01-14

ผอ สพม 28 ( กลุ่มนิเทศ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ, โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอเชิญร่วมเป็นคณะทำงานและอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

21184

ศธ 04258/158

2019-01-09

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

21058

ศธ04258/6778

2018-12-28

สพม. 28 กลุ่มส่วเสริมทางไกลฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของหน่วยงาน

21059

ศธ 04258/6795

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ข้าราชการครูช่วยราชการ(ต่อเนื่อง)

21060

04258/6804

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการติวข้อสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ SSK ENGLISH CAMP ครั้งที่ ๑

21068

ศธ 04258/6805

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญส่งผลงานนักเรียนโปรแกรม DynEd เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

21062

ศธ 04258/6686

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้ข้าราชการครูไปเลือกตั้ง

21063

ศธ 04258/6738

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ

21064

ศธ 04258/6756

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21065

ศธ04258/6777

2018-12-28

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

ขออนุญาตดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษ SEP Engling Camp

21066

ศธ 04258/6800

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

21067

ศธ 04258/6799

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

21069

ศธ 04258/6806

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ข้าราชการครูช่วยราชการ(ต่อเนื่อง)

21070

ศธ 04258/6812

2018-12-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สำรวจข้อมูลวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

21071

ศธ 04258/6813

2018-12-28

กลุ่มอำนวยการ(สพม.๒๘)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

21072

ศธ 04258/ว6769

2018-12-28

กลุ่มอำนวยการ(สพม.๒๘)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพพิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

21073

ศธ 04258/6793

2018-12-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21049

ศธ 04258/6753

2018-12-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ

21050

ศธ 04258/6754

2018-12-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

21051

ศธ 04258/6762

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562

21052

04258/6772

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศใช้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

21054

04258/6774

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิถีพุทธ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

21055

ศธ 04258/6759

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนอกสถานที่

21056

04258/6775

2018-12-27

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งข้อมูลเข้าใช้โปรแกรมวัดความถนัดทางอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

21057

ศธ 04258/6766

2018-12-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2561 “เพชร สพม.28” ประจำปี 2561

21044

04258/6742

2018-12-26

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอความอนุเคราะห์สถานที่

21045

04258/6744

2018-12-26

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (จังหวัดยโสธร)

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

21046

04258/6747

2018-12-26

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (จังหวัดศรีสะเกษ)

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องกระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน Coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์แนวใหม่ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

21047

ศธ 04258/ว6750

2018-12-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการรับครูเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ประจำปี 2562

21048

04258/6757

2018-12-26

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ปีการศึกษา 2561

21021

ศธ 04258/6661

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6

21022

ศธ 04258/6688

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561

21019

ศธ 04258/6695

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

21020

21020/2561

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแทนตำแหน่งว่าง

21023

04258/6703

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

21024

ศธ 04258/6704

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ขอความอนุเคราะห์สำรวจหมายเลขโทรศัพท์

21025

ศธ 04258/ว6690

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

21026

ศธ 04258/ว6693

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21027

ศธ 04258/ว6692

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21028

ศธ 04258/ว6691

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21029

ศธ 04258/ว6706

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21030

ศธ 04258/ว6706

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21031

ศธ 04258/6711

2018-12-25

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

21032

ศธ 04258/6710

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 (15th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2019) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ

21033

04258/6714

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เลิงนกทา และมหาชนะชัยวิทยาคม

การแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนระดับ ScQA และโรงเรียนระดับ OBECQA จังหวัดยโสธร

21034

04258/6715

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดหวัดยโสธร

การแต่งตั้งคณะกรรมการพี่เลี้ยงโรงเรียนระดับ ScQA และโรงเรียน ระดับ OBECQA

21035

ศธ 04258/ว 6722

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบฯ 62

21036

ศธ 04258/6699

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (สหวิทยาเขตหลักเมือง และสหวิทยาเขตรัตนวงษา)

การประชุมดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

21037

ศธ 04258/6700

2018-12-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การมอบเกียรติบัตรในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

21040

04258/6735

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ส่งคู่มือนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

21039

04258/6736

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต

ส่งคู่มือนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

21041

ศธ 04258/6739

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) (ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาด)

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

21042

04258/6720

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธร

แจ้งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

21043

04258/6721

2018-12-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

21007

ศธ 04258/6671

2018-12-24

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21008

ศธ 04258/6653

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

21009

ศธ 04258/6654

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21010

ศธ 04258/6677

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการและเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับองค์กร Youth for Understanding International Exchange (YFU) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2562

21011

ศธ 04258/6673

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายฝึกวิชาพิเศษลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

21012

ศธ 04258/6679

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนค้อวังวิทยาคม , โรงเรียนบัวเจริญวิทยา

การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

21013

ศธ 04258/6674

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตพานักเรียนไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

21014

04258/6682

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ยืนยันรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

21015

ที่ ศธ 04258/6683

2018-12-24

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ยืนยันรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

21016

ศธ 04258/5754

2018-12-24

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

21017

ศธ 04258/6659

2018-12-24

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20998

ศธ 04258/6656

2018-12-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาในโครงการสานฝันการศึกษา ทุกโรงเรียน

ขอเชิญประชุม

20999

ศธ 04258/6647

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

แก้ไขคำสั่ง

21000

ศธ04258/ว6655

2018-12-21

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการค่าเช่าบ้าน (อัตราใหม่) [รร.ยโสธรพิทยาคม, รร.กันทรารมณ์, รร.กันทรลักษ์วิทยา]

21001

ศธ 04258/6607

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

21002

ศธ 04258/6608

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

21003

ศธ 04258/6452

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21004

ศธ 04258/6453

2018-12-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21005

ศธ 04258/6668

2018-12-21

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างความเข้าใจบุคลากรครู:มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑"

20990

ศธ 04258/6612

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนทร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายวิชาการและทัศนศึกษานอกสถานที่

20991

ศธ 04258/6611

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

20992

ศธ 04258/6617

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ขออนุญาตดำเนินงานโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

20993

ศธ 04258/6621

2018-12-20

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

20994

ศธ 04258/6620

2018-12-20

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

20995

ศธ 04258/6580

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561

20996

ศธ 04258/6627

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

20997

04258/6648

2018-12-20

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ศิลาทองพิทยาสรรค์ ป่าติ้ววิทยา สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาสรรค์ ดงมะไฟพิทยาคม และสอนแก้วว่องไววิทยา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตยศสุนทร (ชุดใหม่)

20971

ศธ 04258/6942

2018-12-19

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

แจ้งอนุมัติประจำงวดปี 2562 (IQA AWARD)

20972

ศธ 04258/6548

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

การช่วยราชการของข้าราชการครู

20973

ศธ 04258/ว6584

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20974

ศธ 04258/ว6584

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20975

ศธ 04258/6579

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

20976

ที่ ศธ 04258/6571

2018-12-19

สพม.28(ICT)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน

สำรวจข้อมูลการรับการสนับสนุนการใช้ระบบ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน

20977

ศธ 04258/6579

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

20978

ศธ 04258/ว6576

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรุ่งธิวา บุญสอน

เรียกตัวเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

20979

พิเศษ

2018-12-19

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่2/2561

20980

ศธ 04258/6555

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20981

ศธ 04258/6554

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20982

ศธ 04258/6558

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20983

ศธ 04258/6557

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20984

ศธ 04258/6556

2018-12-19

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

20985

ศธ 04258/6594

2018-12-19

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ

20986

ศธ 04258/ว6533

2018-12-19

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

20988

ศธ 04258/6614

2018-12-19

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ง : ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

20989

ศธ 04258/6615

2018-12-19

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , บัวเจริญวิทยา , ยโสธรพิทยาคม, กันทรลักษ์วิทยาคม , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ, ไกรภักดีวิทยาคม ,ทรายมูลวิทยา ,ไผ่งามพิทยาคม , ส้มป่อยพิทยาคม, ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ,ยางชุมน้อยพิทยาคม, ตูมพิทยานุสรณ์ , ศรีรัตนวิทยา และโรงเรียนน้ำคำวิทยา

แจ้งเลื่อนการรับมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559

20961

ที่ ศธ 04258/6564

2018-12-18

สพม.28(ICT)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์

20962

ที่ ศธ 04258/6534

2018-12-18

สพม.28(ICT)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สำรวจการดำเนินการเช่าอินเทอร์เน็ตที่ได้รับจัดสรรค่าเช่า ปีงบประมาณ 2562

20969

ศธ 04258/6577

2018-12-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา

การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

20970

ศธ 04258/6573

2018-12-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน

20964

ศธ04258/6535

2018-12-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ 23 โรงเรียน)

การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (23 โรงเรียนตามบัญชีแนบ ของ สพฐ.)

20965

ศธ 04258/6563

2018-12-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

20966

ศธ 04258/6574

2018-12-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร)

การติดต่อขอรับแฟ้มทะเบียนประวัติ/ก.พ.7และ ก.ค.ศ.16

20967

ศธ04258/6573

2018-12-18

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางาค์กู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัตการเพื่อมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ

20968

ศธ 04258/6537

2018-12-18

สำนักงานเสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม, โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา, โรงเรียนศรีรัตนวิทยา, โรงเรียนกระแชงวิทยา, โรงเรียนบึงมะลูวิทยา, โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา, โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

20949

ศธ 04258/6509

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 รุ่นที่7/61

20950

ศธ 04258/6520

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ , โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2561 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10

20953

ศธ 04258/6511

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา กันทรลักษ์วิทยา และเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ

20952

ศธ04258/6517

2018-12-17

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ห้องแซงวิทยาคม น้ำคำวิทยาคม

ขอเชิญนำนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพุทธบุตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562

20954

ศธ 04258/6526

2018-12-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

อนุญาต/อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

20955

ศธ 04258/6530

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ทุนการศึกษาโครงการ เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

20956

ศธ 04258/6529

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จรพระศรีนคริทนร์ ศรีสะเกษ

ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

20957

ศธ 04258/6531

2018-12-17

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

20958

ศธ 04258/6510

2018-12-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบรับ – ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รูปแบบใหม่

20959

ศธ 04258/6536

2018-12-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษา (IEP Online)

20960

ศธ 04258/6536

2018-12-17

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษา (IEP Online)

20948

-

2018-12-16

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

21326

ศธ 04258/375

2019-01-29

สพม.28(ICT)

ผอ

ทดสอบระบบ

21327

ศธ 04258/494

2018-01-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21328

ศธ 04258/498

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21329

ศธ 04258/500

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21330

ศธ 04258/505

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

การขอช่วยราชการของลูกจ้างประจำ

21331

ศธ 04258/ว500

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21332

ศธ 04258/ว510

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21333

ศธ 04258/ว510

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21334

ศธ 04258/ว510

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21335

ศธ 04258/521

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21336

ศธ 04258/522

2018-01-30

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21337

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21338

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21339

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21340

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21341

ศธ 04258/451

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

21342

ศธ 04258/461

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

21343

ศธ 04258/528

2019-01-30

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program : HREP)

21344

ศธ 04258/494

2018-01-29

ผอ.สพม. 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21345

ศธ 04258/548

2018-01-31

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21346

ศธ

2019-01-31

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ขออนุญาตสมัครคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"

21347

ศธ 04258/530

2019-01-31

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2561

21348

ศธ 04258/529

2019-01-31

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอให้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

21349

ศธ 04258/529

2019-01-31

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอให้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

21350

ศธ 04258/570

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ

21351

ศธ 04258/486

2018-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง

21352

ศธ 04258/468

2018-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2562

21353

ศธ 04258/535

2019-02-01

สพม.28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด ๓๖๕ วัน

21354

ศธ 04258/553

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินการประเมินพัฒนาการ ScQA และ OBECQA เพื่อรองรับการพัฒนาโรงเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล

21355

ศธ 04258/546

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

21356

ศธ 04258/546

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

21357

ศธ 04258/546

2019-02-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง

21358

ศธ 04258/0536

2019-02-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคณะกรรมการสภานักเรียน

21359

ศธ 04258/0569

2019-02-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

21360

ศธ 04258/580

2019-02-04

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21361

ศธ 04258/581

2019-02-04

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

21362

ศธ 04258/579

2019-02-04

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การแข่งขันชิงทุน 2020 Fulbright Teaching Excelleance and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2563

21365

ที่ ศธ 04258/603

2019-02-01

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนรู้แบบยั่งยืนยกระดับผลสัมฤทธิ์และเพิ่มศักยภาพเยาวชนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติฯ

21366

ศธ 04258/554

2019-01-31

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ)

ขอเชิญประชุม

21367

ศธ 04258/0616

2019-02-05

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 2

21368

ศธ 04258/0618

2019-02-05

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2562

21369

ศธ 04258/615

2019-02-05

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

21370

ศธ 04258/627

2019-02-05

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์

21371

พิเศษ

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

21372

ศธ 04258/623

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

21373

ศธ 04258/623

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

21374

ศธ 04258/623

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกระแชงวิทยา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

21375

ศธ 04258/623

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

21376

ศธ 04258/319

2018-01-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

21377

ศธ 04258/626

2018-02-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21378

ศธ 04258/630

2018-02-06

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21379

ศธ 04258/634

2018-02-06

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21380

ศธ 04258/614

2019-02-06

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(ที่ได้รับจัดสรร 17 โรงเรียน)

แจ้งอนุมัติเงินงวดงบปี 2562(งบดำเนินงาน)ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ ครั้งที่ 2

21381

ศธ 04258/637

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

21382

ศธ 04258/637

2019-02-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

21383

ศธ 04258/589

2019-02-06

สพม. กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แนวทางการปฏิบัติเรื่องฏีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ

21384

ศธ 04258/590

2019-02-06

สพม. กลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย

21385

ศธ 04258/620

2019-02-07

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6

21386

ศธ 04258/ว669

2018-02-07

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21387

ศธ 04258-0647

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตไปราชการ

21388

ศธ 04258/0644

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาดและการสอบวิชาพิเศษ

21389

ศธ 04258/0640

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

ขออนุญาตจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ภายในโรงเรียน

21390

ศธ 04258/0641

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

ขออนุญาตจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

21391

ศธ 04258/0642

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมชุมนุมบังคับ

21392

ศธ 04258/0646

2019-02-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

ขออนุญาตนำนักเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

21393

ศธ 04258/0716

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์

ขออนุญาตนำนักเรียนไปอยู่ค่ายพักแรมนอกสถานศึกษา

21394

ศธ 04258/0717

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

21395

ศธ 04258/0718

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ขออนุญาตไปราชการ

21396

ศธ 04258/712

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21397

ศธ 04258/686

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21398

ศธ 04258/685

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21399

ศธ 04258/655

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21400

ศธ 04258/682

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21401

ศธ 04258/654

2018-02-06

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21402

ศธ 04258/ว701

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562

21403

ศธ 04258/ว670

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

21404

ศธ 04258/660

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

21405

ศธ 04258/661

2018-02-08

งานสรรหา กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.28

ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร

ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

21406

ศธ 04258/0719

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ค้างคืนนอกเขตจังหวัด

21407

ศธ 04258/726

2019-02-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

21408

ศธ 04258/0720

2019-02-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

21409

ศธ 04258/731

2018-02-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21410

ศธ 04258/0711

2019-02-11

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด

21411

ศธ 04258/0710

2019-02-11

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพม.28 ปีการศึกษา 2562

21412

ศธ 04258/737

2018-02-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21413

ศธ 04258/395

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเอกชัย มุขดา

เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

21414

ศธ 04258/696

2018-02-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศิริกาญจน์ ดวงสวัสดิ์

เรียกรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

21415

ศธ 04258/740

2019-02-11

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2561

21416

ศธ 04258/744

2018-02-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ

21417

ที่ ศธ 04258/705

2019-02-08

การสำรวจ และติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ)

การสำรวจ และติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

21463

ศธ 04258/832

2018-02-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21459

ศธ 04258/829

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดศรีสะเกษ

21419

ศธ 04258/752

2018-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21420

ศธ 04258/753

2018-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21421

ศธ 04258/738

2019-02-11

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร

21422

ศธ 04258/768

2019-02-12

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

21423

ศธ 04258/0748

2019-02-12

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา

ขออนุญาตนำคณะครูและนักเรียนไปทัศนศึกษา

21424

ศธ 04258/740

2019-02-11

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2561(แก้ไข)

21425

ศธ 04258/738

2019-02-11

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร (แก้ไข)

21426

04258/774

2019-02-12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

21427

ศธ 04258/ว766

2019-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21428

ศธ 04258/779

2019-02-13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

21429

ศธ 04258/776

2019-02-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย มาปฏิบัติการตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

21430

ศธ 04258/794

2018-02-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

ข้าราชการครูขอลาป่วย

21431

ศธ 04258/795

2019-02-13

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

กสนดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

21432

ศธ 04258/772

2019-02-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ตามรายชื่อที่แนบ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

21433

ศธ 04258/767

2019-02-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศทุน 2020 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2563

21434

ที่ ศธ 04258/ว798

2019-02-13

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561

21435

ศธ 04258/775

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2561

21436

ศธ 04258/801

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

21437

ศธ 04258/0785

2019-02-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและการสอบวิชาพิเศษ

21438

ศธ 04258/781

2018-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21439

ศธ 04258/782

2018-02-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21440

ศธ 04258/0784

2019-02-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี

21441

---

2018-02-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

21442

ศธ 04258/802

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

21443

ศธ 04258/739

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การประชุมและอบรม SCT:CT หัวข้อกิจกรรม Unplugged Computer Science ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

21444

ศธ 04258/733

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

แจ้งครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

21445

ศธ 04258/796

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

แจ้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

21446

ศธ 04258/796

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

แจ้งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

21447

ศธ 04258/756

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) สู่มาตรฐานสากล

21448

ศธ 04258/758

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดโลกวิชาการ : RERU OPEN HOUSE

21449

ศธ04258/771

2019-02-12

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ทุกโรงเรียน)

21450

ศธ 04258/812

2018-02-14

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21451

ศธ 04258/0808

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รังมังคลาภิเษก

ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

21460

ศธ 04258/829

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดศรีสะเกษ

21453

ศธ 04258/0680

2019-02-08

สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

การดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

21454

ศธ 04258/0805

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์

21455

ศธ 04258/0806

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

21456

ศธ 04258/810

2019-02-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ตามรายชื่อที่แนบ)

ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

21457

ศธ 04258/0807

2019-02-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์และศึกษาแหล่งเรียนรู้

21461

ศธ 04258/829

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์, ไกรภักดีวิทยาคม, ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า, สิริเกศน้อมเกล้า, มัธยมโพนค้อ, น้ำคำวิทยา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโนนเพ็กวิทยาคม

การดำเนินโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" จังหวัดศรีสะเกษ

21462

ศธ 04258/822

2019-02-15

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (แก้ไข)

21464

ศธ 04258/831

2018-02-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21465

ศธ04258/828

2019-02-15

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร)

โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี 2562 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

21466

ศธ 04258/809

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา

21467

ศธ 04258/759

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

21468

ศธ 04258/760

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2562”

21469

ศธ 04258/762

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์อบรม หลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (คศ.4) สำหรับครู

21470

ศธ 04258/763

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา”

21471

ศธ 04258/764

2019-02-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

21472

ศธ 04258/841

2019-02-15

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

21473

ศธ 04258/ว818

2018-02-14

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21474

ศธ 04258/845

2018-02-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

21475

ศธ 04258/842

2018-02-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์

การขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21476

ศธ 04258/858

2019-02-18

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

21477

ศธ 04258/825

2019-02-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์แนะแนวและพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะที่ 2

21478

ศธ 04258/825

2019-02-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์แนะแนวและพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะที่ 2

21479

ศธ 04258/827

2019-02-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก

21480

ศธ 04258/827

2019-02-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก

21481

ศธ 04258/837

2019-02-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา

21482

ศธ 04258/ว873

2018-02-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21483

ศธ 04258/839

2019-02-18

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

21484

ศธ 04258/0854

2019-02-18

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด

21485

ศธ 04258/0855

2019-02-18

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนค้อ

ขออนุญาตจัดกิจกรรมเข้าค่ายและทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

21486

ศธ ๐๔๒๕๘/๘๙๗

2019-02-20

สพม.28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ส่งตารางสรุปผลการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

21487

ศธ 04258/885

2018-02-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว

21488

ศธ 04258/886

2018-02-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว

21489

ศธ 04258/887

2018-02-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ข้าราชการครูช่วยราชการ

21490

ศธ 04258/889

2018-02-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ข้าราชการครูช่วยราชการ

21491

ศธ 04258/890

2018-02-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

แก้ไขคำสั่ง

21492

ศธ 04258/902

2019-02-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต

การแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2562

21493

ศธ 04258/0908

2019-02-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนไปจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ

21494

ศธ 04258/894

2019-02-20

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562

21495

ศธ 04258/0916

2019-02-20

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา , โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ "ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก"

21496

ศธ04258/921

2019-02-21

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะะเกษ)

ขอเชิญต่อสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ปี 2562

21497

ศธ04258/0893

2019-02-21

สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ"ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"

21498

ศธ 04258/899

2019-02-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

โครงการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019”

21499

ศธ04258/ว915

2019-02-21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ และ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

21500

ศธ04258/ว911

2019-02-21

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28(จังหวัดศรีสะเกษ)

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21501

ศธ04258/ว857

2019-02-18

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.28

แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

21502

ศธ 04258/917

2019-02-20

สพม.28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,คูซอดประชาสรรค์,โพนทันเจริญวิทย์,นาโปร่งประชาสรรค์,น้ำคำวิทยา

การดำเนินการแก้ไข ทบทวนการปักหมุดการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ (Citizen info)

21503

ศธ 04258/919

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21504

ศธ 04258/920

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21505

ศธ 04258/922

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21506

ศธ 04258/923

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21507

ที่ ศธ 04258/901

2019-02-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (โรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ)

การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

21508

ศธ 04258/ว850

2019-02-18

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ส่งสำเนาเพื่อทราบและถือปฎิบัติ

21509

ศธ 04258/944

2019-02-21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

21510

ศธ 04258/910

2019-02-20

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

มาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

21511

ศธ 04258/938

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21512

ศธ 04258/942

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21513

ศธ 04258/941

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21514

ศธ 04258/939

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21515

ศธ 04258/951

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

ข้าราชการครูช่วยราชการ(ต่อเนื่อง)

21516

ที่ ศธ 04258/ว๙๕๒

2019-02-21

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑)

21517

ที่ ศธ 04258/ว953

2019-02-21

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร /ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑)

21518

ที่ ศธ 04258/ว๙๕๕

2019-02-21

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ สิริเกศน้อมเกล้า น้ำคำวิทยา ศรีสะเกษวิทยาลัย พยุห์วิทยา นครศรีลำดวนวิทยา ไกรภักดีวิทยาคม ขุขันธ์ ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ กันทรารมณ์ โนนค้อวิทยา ประสานมิตรวิทยา กำแพง ห้วยทับทันวิทยาคม ทุ่งไชยพิทยาฯ ยางชุมน้อยพิทยาคม วรคุณอุปถัมภ์ ไผ่งามพิทยาคม ปรางค์กู่ หนองคูวิทยา กันทรลักษ์วิทยา ศรีรัตนวิทยา บึงมะลูวิทยา เบญจลักษ์พิทยา ทรายมูลวิทยา สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธรพิทยาคม ทรายมูลวิทยา ศิลาทองพิทยาสรรค์ มหาชนะชัยวิทยาคม ตระกูลประเทืองวิทยาคม กุดชุมวิทยาคม เลิงนกทา คำเตยวิทยา โพนงามพิทยาคาร

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑)

21519

ศธ 04258/945

2019-02-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561

21520

ศธ 04258/929

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร,โนนค้อวิทยาคม,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,สิริเกศน้อมเกล้า

การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

21521

ศธ 04258/930

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

21522

ศธ 04258/0950

2019-02-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

21523

ศธ 04258/0960

2019-02-25

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา

ขออนุญาตนำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปี 2561

21524

ศธ 04258/983

2018-02-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21525

ศธ 04258/984

2018-02-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21526

ศธ 04258/ว985

2019-02-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยโรงเรียนกระแชงวิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,ลิ้นฟ้าพิทยาคม,เบญจประชาสรรค์,ผักไหมวิทยานุกูล, ขุขันธ์,ภูมิซรอลวิทยา

ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

21527

ศธ 04258/ว986

2019-02-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

21528

ศธ 04258/ว965

2019-02-25

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน

21529

ศธ 04258/0972

2019-02-25

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา

21530

ศธ 04258/988

2018-02-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21531

ศธ 04258/0975

2019-02-25

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิวูดแบดจ์

21532

ศธ 04258/1004

2019-02-26

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนทรายมูลวิทยา , โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม , โรงเรียนเลิงนกทา

ารคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 9/2562

21533

ศธ 04258/1003

2019-02-26

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 รอบสอง (ระดับประเทศ)

21534

ศธ 04258/970

2019-02-26

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน “EDUdigital 2019”

21535

ศธ 04258/1002

2019-02-26

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

เอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน และการรายงานผลการดำเนินงานอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

21536

ศธ 04258.1014

2019-02-26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร

21537

ศธ 04258/978

2019-02-26

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (จ.ยโสธร)

การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

21538

ศธ 04258/1012

2019-02-26

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

21539

ศธ 04258/1011

2019-02-26

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

21540

ศธ04258/967

2019-02-26

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)

ประกาศโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 และการสำรวจความต้องการจำเป็นรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สำหรับโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 3 (รร.เขื่อนช้างวิทยาคาร, รร.สอนแก้วว่องไววิทยา, รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2ฯ, รร.ค้อวังวิทยาคม)

21541

ศธ ๐๔๕๘/๑๐๑๕

2019-02-26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

21542

ศธ 04258/1001

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

21543

ศธ 04258/1001

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น LN (Local Network) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น LT (Local Trainer) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

21544

ศธ 04258/966

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561

21545

ศธ 04258/966

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561

21546

ศธ 04258/1024

2019-02-27

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

21547

ศธ 04258/1028

2019-02-27

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่่องหมายเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561

21548

ศธ 04258/947

2018-02-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21549

ศธ 04258/1022

2018-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21550

ศธ04258/996

2019-02-26

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ทุกโรงเรียน)

21551

ศธ04258/973

2019-02-25

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ทุกโรงเรียน)

21552

ที่ศธ04258/1031

2019-02-27

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การขับเคลื่อนการดำเนินงานงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของจังหวัดยโสธร ในปี พ.ศ. 2562

21553

ศธ 04258/994

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,น้ำคำวิทยาคม,ศิลาทองพิทยาสรรค์,มหาชนะชัยวิทยาคม,เมืองกลางประชานุกูล,กุดชุมวิทยาคม,เลิงนกทา

การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และ ด้านที่ 3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ

21554

ศธ 04258/1030

2019-02-27

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ขออนุญาตนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

21555

ศธ 04258/995

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม

การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

21556

ที่ ศธ 04258/ว1033

2019-02-27

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งปฏิทินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

21557

ศธ 04258/ว1033

2019-02-27

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จ.ยโสธร /ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ

แจ้งปฏิทินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

21558

ศธ 04258/993

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

21559

ศธ 04258/992

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์,น้ำคำวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,เลิงนกทา,ห้องแซงวิทยาคม,เมืองกลางประชานุกูล,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,บุ่งค้าวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ

21560

ศธ 04258/1047

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21561

ศธ 04258/1048

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21562

ศธ 04258/1049

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21563

ศธ 04258/1045

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21564

ศธ 04258/1046

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21565

ที่ศธ04258/ว1042

2019-02-27

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563

21566

ศธ 04258/1043

2019-02-27

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

21567

ศธ 04258/1061

2019-02-28

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

21568

ศธ 04258/1035

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

21569

ศธ 04258/1036

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 367

21570

ศธ 04258/1041

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

21571

ศธ 04258/1062

2019-02-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

21572

ที่ศธ04258/ว1051

2019-02-27

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว

21573

ที่ศธ04258/ว1054

2019-02-28

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 521 อัตรา

21574

ศธ 04258/1060

2019-02-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work experience) "ค้นหาตัวตนที่ใช่ SUMMER CAMP อาชีพ"

21575

ศธ 04258/1078

2019-02-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , โรงเรียนขุขันธ์

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11 ปี 2562

21576

ที่ศธ04258/ว1069

2019-02-28

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

21577

ศธ 04258/1052

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง”

21578

ศธ 04258/1053

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญครูศิลปศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ซากุระก้าวไกลร่วมใจสร้างสรรค์การศึกษา”

21579

ที่ศธ04258/ว1067

2019-02-28

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี

21580

ศธ 04258/1079

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21581

ศธ 04258/1063

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕61

21582

ศธ 04258/ว1044

2019-02-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,บุ่งค้าวิทยาคม,เลิงนกทา,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ค้อวังวิทยาคม,โพนงามพิทยาคาร,คำเตยวิทยา

แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

21583

ศธ 04258/1089

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญเข้ารับการอบรม “โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง”

21584

ศธ 04258/1088

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง”

21585

ศธ 04258/1087

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

21586

ศธ 04258/1086

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21587

ศธ 04258/1086

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21588

ศธ 04258/105

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 3 ท่อน

21589

ที่ ศธ 04258/ว977

2019-01-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 32 แห่ง

การดำเนินการจัดทำข้อมูลสำหรับดรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

21590

ศธ 04258/1077

2019-02-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา

21591

ศธ 04258/1076

2019-02-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การพานักเรียน / นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา

21592

ที่ศธ04258/ว1083

2019-03-01

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพวาด โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8”

21593

ที่ ศธ 04258/ว1075

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ.2562

21594

ศธ 04258/1084

2019-03-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญประชุมและขออนุญาตให้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

21595

ศธ 04258/1085

2018-03-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

21596

ศธ 04258/ว1075

2019-02-28

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ.2562 (แก้ไข)

21597

ศธ 04258/1100

2019-03-01

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญประชุมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

21598

ศธ 04258/ว1103

2019-03-01

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21599

ศธ 04258/ว1106

2019-03-01

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา,กุดชุมวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,เมืองกลางประชานุกูล

เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21601

ศธ 04258/1109

2019-03-01

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบ nispa และระบบรายงานข้อมูลติดตามและช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ระบบ catas)

21602

ศธ 04258/1116

2018-03-01

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21603

ศธ 04258/ว1117

2019-03-04

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

21604

ศธ 04258/1118

2019-03-01

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม , โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร , โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร , โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม , โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม , โรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

21605

ศธ 04258/1122

2019-03-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน "ชักกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 62"

21606

ศธ 04258/1123

2019-03-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเทศบาลคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

21607

ศธ04258/1101

2019-03-04

สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา

ขอความร่วมมือจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวในโรงเรียน

21608

ที่ ศธ 04258/ว1125

2019-03-04

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน

การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1

21609

ที่ ศธ 04258/ว1125

2019-03-04

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน

การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1

21610

ศธ 04258/1128

2019-03-04

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21611

ศธ 04258/1129

2019-03-04

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21612

ศธ 04258/1127

2019-03-04

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21613

ศธ04258/1134

2019-03-04

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สำรวจรายชื่อโรงเรียนที่มีเงื่อนไขอยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน (ทุกโรงเรียน)

21614

ศธ 04258/1136

2019-03-04

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21615

ศธ 04258/1137

2019-03-04

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21616

ศธ 04258/1133

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการตัดสินประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

21617

ศธ 04258/1141

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21618

ศธ 04258/1138

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

ออกใบสำคัญยกเว้นครู(แบบ สด.37)

21619

ศธ 04258/1142

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

สำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21620

ศธ 04258/1121

2019-03-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต

ขอขอบคุณการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 6 หน่วยงานสัมพันธ์ ประจำปี 2562

21621

ศธ 04258/1151

2019-03-05

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

21622

ศธ 04258/1151

2019-03-05

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

21623

ศธ 04258/1159

2019-03-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม

ขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา

21624

ศธ 04258/1158

2019-03-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562

21625

ที่ศธ04258/ว1162

2019-03-05

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา,สมเด็จพระญาณสังวรฯ,ยโสธรพิทยาสรรค์และตระกูลประเทืองวิทยาคม

การส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับการประเมินระดับ ScQA

21626

ที่ศธ04258/1154

2019-03-05

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ผลการประกวดบรรยายธรรมประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด

21627

ศธ 04258/ว1163

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21628

ที่ ศธ 04258/ว1183

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ

เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21629

ศธ 04258/1168

2019-03-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ และเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศักราช 2562

21630

ศธ 04258/1181

2019-03-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ)

การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21631

ศธ 04258/1182

2019-03-06

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21632

ศธ 04258/1173,1174

2019-03-04

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21633

ศธ 04258/1124

2019-02-04

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

21634

ศธ 04258/1171

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

คำสั่งแก้ไขคำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21635

ศธ 04258/1167

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ลูกจ้างประจำช่วยราชการ

21636

ศธ 04258/1170

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

21637

ศธ 04258/1189

2019-03-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา , โรงเรียนขุขันธ์ , โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

ประกาศ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561”

21638

ศธ04258/1145

2019-03-06

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี่ยงวิทยา

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา)

21639

ศธ04258/1146

2019-03-06

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.กำแพง)

21640

ศธ 04258/1199

2019-03-06

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21641

ศธ 04258/1206

2019-03-07

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21642

ศธ 04258/1222

2019-03-07

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

21643

ศธ 04258/ว1224

2019-03-07

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21644

ศธ 04258/1200

2019-03-06

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งควรรภ์ในวัยรุ่น

21645

ศธ 04258/ว1194

2019-03-06

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน

21646

ศธ 04258/1212

2019-03-07

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

21647

ศธ 04258/1212

2019-03-07

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

21648

ศธ 04258/1213

2019-03-07

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

21649

ศธ 04258/1211

2019-03-07

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร

การประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2562

21650

ศธ 04258/1209

2019-03-07

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความคิดเชิงเหตุผลและการประยุกต์ (System Thinking’s)” สำหรับผู้บริหารและครูแกนนำและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาร่วมกั

21651

ศธ 04258/1209

2019-03-07

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความคิดเชิงเหตุผลและการประยุกต์ (System Thinking’s)” สำหรับผู้บริหารและครูแกนนำและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาร่วมกัน

21652

ศธ 04258/1223

2019-03-07

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตนำนักเรียนวงดนตรีไปทัศนศึกษา

21653

ศธ 04258/1232

2019-03-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและอนุเคราะห์รับนักเรียนในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

21654

ศธ 04258/1226

2019-03-07

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

21655

ศธ 04258/1227

2019-03-07

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , โรงเรียนปรางค์กู่ , โรงเรียนเลิกนาทา

การจัดฝึกอบรมและการแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

21656

ศธ 04258/1229

2019-03-08

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

21657

ศธ 04258/1238

2019-03-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21658

ศธ 04258/1235

2019-03-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21659

ศธ 04258/1236

2019-03-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21660

ศธ 04258/1237

2019-03-08

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21661

ศธ 04258/1242

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 42

21662

ศธ 04258/1243

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ MICE TEACHER 2019

21663

ศธ 04258/1244

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับครูคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร

21664

ศธ 04258/1245

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์โครงการ “นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 19 ประจำปี 2562”

21665

ศธ 04258/1263

2019-03-11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

การตอบรับสมาชิก สวนพฤษศศาสตร์โรงเรียน

21666

ศธ 04258/1263

2019-03-11

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

การตอบรับสมาชิก "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"

21667

ศธ 04258/1261

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practiec) ด้านการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21668

ศธ 04258/1208

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2562

21669

ศธ 04258/1221

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

21670

ศธ 04258/1262

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ห้วยทับทันวิทยาคม,ยางชุมน้อยพิทยาคม,พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,เลิงนกทา,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ทรายมูลวิทยา,ศรีแก้วประชาสรรค์

ขอเชิญประชุม

21671

ศธ 04258/1214

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562

21672

ศธ 04258/1264

2018-03-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21673

ศธ 04258/1215

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

แจ้งครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV เข้ารับการอบรม

21674

ศธ 04258/1220

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

21675

ศธ 04258/1216

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

21676

ศธ 04258/1216

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4

21677

ศธ 04258/1216

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4

21678

ศธ 04258/1216

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม

แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4

21679

ศธ 04258/1216

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก

แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4

21680

ศธ 04258/1216

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4

21681

ศธ 04258/1216

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา

แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4

21682

ศธ 04258/1216

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

แจ้งรายชื่อครูที่ต้องการให้เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมครูภาษาจีน รุ่นที่ 4

21683

ศธ 04258/1231

2019-03-08

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

การนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

21684

ศธ 04258/1257

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

21685

ศธ 04258/1270

2019-03-11

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การสำรวจการใช้พื้นที่และสนามกีฬาในสถานศึกษาเพื่อให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

21686

ศธ 04258/1269

2018-03-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21687

ศธ 04258/1268

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21697

ศธ 04258/1292

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การแต่งตั้งผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ (Chief Complaints Executive Officer : CCEO) ประจำจังหวัดยโสธร

21689

ศธ 04258/ว1276

2019-03-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า โรงเรียนน้ำคำวิทยา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนพยุห์วิทยา โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนกันทรารมณ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยา โรงเรียนประสานมิตรวิทยา โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม โรงเรียนหัวยทับทันวิทยาคม โรงเรียนกำแพง โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม โรงเรียนปรางค์กู่ โรงเรียนหนองคูวิทยา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา โรงเรียนทรายมูลวิทยา โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนเลิงนกทา โรงเรียนคำเตยวิทยา โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

21690

ศธ 04258/1278

2019-03-12

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน

21691

พิเศษ

2019-03-12

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลการสอบ IJSO และ IESO

21692

ศธ 04258/1294

2019-03-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21693

ศธ 04258/1293

2019-03-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21694

ศธ 04258/1296

2019-03-12

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม

ขออนุญาตนำนักเรียนและครูเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

21695

ศธ 04258/1298

2019-03-12

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม , โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม , โรงเรียนคำเตยวิทยา , โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนเลิงนกทา

การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

21696

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๒๗๓

2019-03-12

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

21698

ศธ 04258/1300

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งเปลี่ยนสถานที่และขออนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (ครั้งที่ 48)

21699

ศธ 04258/1301

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีประสบการณ์สอนไม่เกิน 5 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสรุ่นใหม่

21700

ศธ 04258/1302

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ขอเชิญครูสอนภาษาเกาหลีเข้าร่วมประชุม

21701

ศธ 04258/1302

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

ขอเชิญครูสอนภาษาเกาหลีเข้าร่วมประชุม

21702

ศธ 04258/1295

2019-03-12

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

การนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่

21703

ศธ 04258/1310

2019-03-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 21 โรงเรียน (รายชื่อดังแนบ)

เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ nispa)

21704

ศธ 04258/ว1304

2019-03-12

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21705

ศธ 04258/1318

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21706

ศธ 04258/1275

2019-03-11

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21707

ศธ 04258/1316

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21708

ศธ 04258/1315

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21709

ศธ 04258/1313

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21710

ศธ 04258/1312

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21711

ศธ 04258/1311

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21712

ศธ 04258/1309

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21713

ศธ 04258/1314

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21714

ศธ 04258/1317

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21715

ศธ 04258/1305

2019-03-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) 3 ท่อน

21716

ศธ 04258/ว1320

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

21717

ศธ 04258/1326

2019-03-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์ทุน PAD สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562

21718

ศธ 04258/1330

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

21719

ศธ 04258/1330

2019-03-13

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

21720

ศธ04258/ว.1281

2019-03-12

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “Starfish Labz Clip VDO Contest”

21721

ศธ 04258/1306

2019-03-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2561

21722

ศธ 04258/1342

2019-03-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

21723

ศธ 04258/1342

2019-03-14

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

21724

ศธ 04258/1345

2019-03-14

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21725

ศธ 04258/1344

2019-03-14

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21726

ที่ศธ04258/ว1338

2019-03-14

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในส่วนภูมิภาค

21727

ที่ศธ04258/ว1343

2019-03-14

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562

21728

ศธ 04258/1349

2019-03-14

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21729

ศธ 04258/1348

2019-03-14

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21730

ศธ04258/1321

2019-03-13

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.สตรีสิริเกศ)

21731

ศธ04258/1327

2019-03-13

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ)

21732

ศธ04258/1328

2019-03-13

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.เลิงนกทา)

21733

ศธ 04258/1329

2019-03-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand – Japan Students ICT Fair 2019 (TJ – SIF 2019)

21734

ศธ 04258/1371

2019-03-15

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562

21735

ศธ 04258/1331

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรตามแนวทางหลักสูตรพื้นฐานค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี

21736

ศธ 04258/1331

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรตามแนวทางหลักสูตรพื้นฐานค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี

21737

ศธ 04258/1331

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรตามแนวทางหลักสูตรพื้นฐานค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี

21738

ที่ศธ04258/ว1354

2019-03-14

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

21739

ศธ 04258/1323

2019-03-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

21740

ที่ศธ04258/ว1355

2019-03-14

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

21741

ศธ 04258/1322

2019-03-13

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

การนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

21742

ศธ 04258/1375

2019-03-15

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562

21743

ศธ 04258/1367

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562

21744

ศธ 04258/1368

2019-03-15

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL

21745

ศธ 04258/1359

2019-03-14

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่วิทยากร ค่าย 1 สอวน. วิชาฟิสิกส์

21746

ศธ 04258/1358

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่วิทยากร ค่าย 1 สอวน. วิชาฟิสิกส์

21747

ศธ 04258/1360

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะที่ 3

21748

ศธ 04258/1360

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์แนะแนวและการพัฒนากิจกรรมแนะแนวที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระยะที่ 3

21749

ศธ 04258/1380

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

21750

ที่ศธ04258/1386

2019-03-15

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน(รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ 26 โรงดังแนบ

การประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) สำหรับระดับ ScQA ประจำปีการศึกษา 2561

21751

ที่ศธ04258/1385

2019-03-15

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง,กันทรารมณ์,ขุขันธ์และคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

เรื่อง การพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ(OBECQA) สู่มาตรฐานสากล

21752

ที่ศธ04258/1387

2019-03-15

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,กันทรลักษ์วิทยา,ปรางค์กู่และเลิงนกทา

การประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) สำหรับระดับ ScQA ประจำปีการศึกษา 2561

21753

ศธ 04258/ว1332

2019-03-13

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรรมย์ ปรางค์กู่ กันทรลักษ์วิทยา ยโสธรพิทยาคม และเลิงนกทา

หลักเกณฑ์การประเมินการปฎิบัติงานด้านบัญชี

21754

ศธ 04258/ว1383

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ค้อวังวิทยาคม,บึงบูรพ์,วรคุณอุปถัมภ์,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ศรีรัตนวิทยา,ภูมิซรอลวิทยา

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู

21755

ศธ 04258/1382

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21756

ศธ 04258/1390

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21757

ศธ ๐๔๒๕๘/๑๓๕๗

2019-03-15

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

การรายงานข้อมูลการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา

21758

ศธ 04258/1393

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21759

ศธ 04258/1394

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21760

ศธ 04258/1395

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21761

ศธ 04258/1396

2019-03-15

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21762

ศธ04258/1411

2019-03-18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร)

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด

21763

ศธ 04258/1408

2019-03-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม

ออกใบสำคัญยกเว้นครู(แบบ สด.37)

21764

ศธ 04258/1414

2019-03-18

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

21765

ศธ 04258/1417

2019-03-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21766

ศธ 04258/1416

2019-03-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21767

ศธ 04258/ว1423

2019-03-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21768

ศธ 04258/ว1399

2019-03-18

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ , ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม , ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ , ผู้อำนวยการโรงเรียน,โรงเรียนปรางค์กู่, ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม , ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม , ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอเชิญประชุม

21769

ศธ 04258/1402

2019-03-19

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา

หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 42

21770

ศธ 04258/1369

2019-03-15

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

นำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ตามมาตรา 50 ทวิแห่งประมวลรัษฏากร

21771

ศธ 04258/1402

2019-03-19

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 42

21772

ศธ 04258/1402

2019-03-19

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 42

21773

ศธ 04258/1402

2019-03-19

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรพมดิเรกอนุสรณ์)

หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 42

21774

ศธ 04258/1402

2019-03-19

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์

หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 42

21775

ศธ 04258/1424

2019-03-19

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

21776

ศธ04258/1407

2019-03-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (70%) (ทุกโรงเรียน)

21777

ศธ04258/ว1409

2019-03-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)

ขอรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

21778

ศธ04258/ว1409

2019-03-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)

ขอรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) (รร.โพนทันเจริญวิทย์, รร.เบญจประชาสรรค์, รร.โคกหล่ามวิทยา, รร.บัวน้อยวิทยา จำนวน นร. ไม่เกิน 120 คน)

21779

ศธ04258/ว1409

2019-03-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีแนบ)

ขอรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) (รร.โพนทันเจริญวิทย์, รร.เบญจประชาสรรค์, รร.โคกหล่ามวิทยา, รร.บัวน้อยวิทยา จำนวน นร. ไม่เกิน 120 คน)

21780

ศธ 04258/1430

2019-03-19

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่

21781

ศธ04258/1410

2019-03-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย)

21782

ศธ04258/1412

2019-03-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.กันทรลักษ์วิทยา)

21783

ศธ04258/1415

2019-03-18

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.กันทรารมณ์)

21784

ที่ศธ04258/ว1438

2019-03-20

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน

21785

ศธ 04258/1435

2019-03-20

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขออนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

21786

ศธ 04258/1434

2019-03-20

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

21787

ศธ 04258/1433

2019-03-20

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

แจ้งยกเลิกการอบรมโครงการ “ซากุระก้าวไกลร่วมใจสร้างสรรค์การศึกษา”

21788

ศธ 04258/1450

2019-03-20

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21789

ศธ 04258/1449

2019-03-20

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21790

ศธ 04258/1448

2019-03-20

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21791

ศธ 04258/1454

2019-03-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21792

ศธ 04258/1455

2019-03-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21793

ศธ 04258/1464

2019-03-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการเยาวชนดนตรีไทย ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

21794

ศธ04258/1436

2019-03-19

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม)

21795

ศธ 04258/1465

2019-03-21

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

โครงการการจัดมหกรรมดนตรีและกีฬาแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2019

21796

ศธ04258/1437

2019-03-20

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.ขุขันธ์)

21797

ศธ04258/1439

2019-03-20

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.เขื่อนช้างวิทยาคาร)

21798

ศธ04258/1441

2019-03-20

สพม.28 (กลุ่มนโยบายและแผน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.โนนเพ็กวิทยาคม)

21799

ศธ04258/ว1469

2018-03-21

สพม.28 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ มัธยมโพนค้อ ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้าฯ ลิ้นฟ้าพิทยาคม กันทรารมณ์ ประสานมิตรวิทยา บัวเจริญวิทยา โนนเพ็กวิทยาคม ไผ่งามพิทยาคม คลีกลิ้งพัฒนาทร สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ มัธยมบักดองวิทยา โพนทันเจริญวิทย์ ศิลาทองพิทยาสรรค์

การจัดทำแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีการศึกษา 2561

21800

ศธ 04258/1456

2019-03-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์

21801

ศธ 04258/1457

2019-03-21

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม

21802

ศธ 04258/1150

2019-03-05

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21803

ที่ศธ04258/ว1447

2019-03-20

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2562

21804

ศธ 04258/1475

2019-03-21

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21805

ศธ 04258/1485

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562

21806

ศธ 04258/1483

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องในสถานศึกษาที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ

21807

ศธ 04258/1482

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา

21808

ศธ 04258/1487

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562

21809

ศธ 04258/1481

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราวภายในเขตพื้นที่การศึกษา

21810

ศธ 04258/1488

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประกวดแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON 2019” ภายใต้หัวข้อ “APPS FOR THAILAND 4.0” รอบที่ 2

21811

ศธ 04258/1490

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา,โนนค้อวิทยาคม,บึงบูรพ์,ศรีตระกูลวิทยา,ลมศักดิ์วิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา

แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

21812

ที่ ศธ 04258/1489

2019-03-22

สพม.28

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงทุกโรงเรียน

ขอข้อมูลสัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

21813

ศธ 04258/1492

2019-03-22

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

21814

ศธ 04258/1493

2019-03-22

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่

21815

ศธ 04258/1494

2019-03-22

สพม.28 (กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา

ขอความอนุเคราะห์พิธีกร

21816

ศธ 04258/1440

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

21817

ศธ 04258/1440

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

21818

ศธ 04258/ว1496

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21819

ศธ 04258/ว1474

2019-03-22

สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุน1/2562 (70%)

21820

ศธ 04258/ว1499

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,คำเขื่อนแก้วฯ,ห้วยทับทันฯ,ศรีแก้วประชาสรรค์,ปรางค์กู่,ไกรภักดีวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (1 เมษายน 2562) ครั้งที่ 2/2562

21821

ศธ 04258/1491

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ

21822

ศธ 04258/1504

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑เมษายน ๒๕๖๒)

21823

ศธ 04258/1476

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้วิชาเคมี ค่าย 1 สอวน. ให้แก่ครูวิทยากร

21824

ศธ 04258/1476

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้วิชาเคมี ค่าย 1 สอวน. ให้แก่ครูวิทยากร

21825

ศธ 04258/1476

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้วิชาเคมี ค่าย 1 สอวน. ให้แก่ครูวิทยากร

21826

ศธ 04258/1476

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้วิชาเคมี ค่าย 1 สอวน. ให้แก่ครูวิทยากร

21827

ศธ 04258/1476

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้วิชาเคมี ค่าย 1 สอวน. ให้แก่ครูวิทยากร

21828

ศธ 04258/1477

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

21829

ศธ 04258/ว1509

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,สมเด็จพระญาณฯ,เลิงนกทา,ห้องแซงวิทยาคม,เมืองกลางประชานุกูล,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ยโสธรพิทยาสรรค์,ยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

21830

ศธ 04258/1486

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561

21831

ศธ ๐๔๒๕๘/๑๕๐๑

2019-03-22

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร

21832

ศธ 04258/1513

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา

การมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 จังหวัดยโสธร

21833

ศธ 04258/ว1509

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม,สมเด็จพระญาณฯ,เลิงนกทา,ห้องแซงวิทยาคม,เมืองกลางประชานุกูล,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ยโสธรพิทยาสรรค์,ยโสธรพิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม

(แก้ไขฉบับเดิมแนบไฟล์ผิด) แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

21834

ศธ 04258/ว1502

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,สอนแก้วว่องไววิทยา,กุดชุมวิทยาคม,มหาชนะชัยวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา

แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู

21835

ศธ 04258/1508

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21836

ศธ 04258/1507

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21837

ศธ 04258/1506

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21838

ศธ 04258/1505

2019-03-22

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21839

ศธ 04258/1514

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒)

21840

ที่ศธ04258/ว1521

2019-03-25

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร)

การขับเคลื่อนการดำเนินงานงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ของจังหวัดยโสธร ในปี พ.ศ. 2562

21841

ศธ 04258/1524

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21842

ศธ 04258/1527

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21843

ที่ ศธ 04258/ว1398

2019-03-25

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา

21844

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/ว๑๕๓๔

2019-03-25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประธานสหวิทยาเขต เลขานุการสหวิทยาเขต ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

21845

ศธ 04258/1514

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ค(๒)

21846

ศธ 04258/1531

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

21847

ศธ 04258/1530

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ,ศรีรัตนวิทยา,บึงมะลูกวิทยา,มัธยมบักดองวิทยา,น้ำเกลี้ยงวิทยา

การประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ

21848

ศธ 04258/1536

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21849

ศธ 04258/1541

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21850

ศธ 04258/ว1535

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21851

ศธ 04258/ว1545

2019-03-25

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัด

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

21852

ศธ 04258/1552

2019-03-26

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562

21853

ศธ 04258/1552

2019-03-26

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562

21854

ศธ 04258/1555

2019-03-26

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

21855

ศธ 04258/1574

2019-03-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

21856

ศธ 04258/1565

2019-03-26

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

งานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

21857

ศธ 04258/1577

2019-03-26

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการข้อมูลและสร้างหลักประกันโอกาส

21858

ศธ 04258/1553

2019-03-26

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม

การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด

21859

ศธ 04258/1556

2019-03-26

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

ขอเชิญประชุม

21860

ที่ ศธ 04258/ว1584

2019-03-26

สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน

การประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2

21861

ศธ 04258/1551

2019-03-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21862

ศธ 04258/1564

2019-03-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การช่วยราชการของข้าราชการครู

21863

ศธ 04258/ว1578

2019-03-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีรัตนวิทยา,พยุห์วิทยา,ปรางค์กู่,กำแพง,สวายพิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

21864

ศธ 04258/1579

2019-03-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

21865

ศธ 04258/1561

2019-03-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

การอบรม “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” ประจำปี 2562

21866

ศธ 04258/1594

2019-03-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประชาสัมพันธ์การสัมมนา “วิจัย เปลี่ยนโลก” และ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

21867

ศธ 04258/16391590

2019-03-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนเลิงนกทา

การจัดกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวที่ยังยืน

21868

ศธ 04258/1587

2019-03-27

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง” ปีที่ 13 ปีการศึกษา 2561

21869

ศธ 04258/1595

2019-03-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

21870

ศธ 04258/1596

2019-03-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวงษ์วิทยาคม

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

21871

ศธ 04258/1597

2019-03-27

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

21872

ศธ04258/1609

2019-03-28

กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ขอมอบสื่่อการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน

21873

ศธ 04258/1612

2019-03-28

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21874

ศธ 04258/1605

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรตามแนวทางหลักสูตรพื้นฐานค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์

21875

ศธ 04258/1616

2019-03-29

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มรสหวานในโรงเรียน

21876

ศธ 04258/1615

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนละลมวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21877

ศธ04258/1560

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

21878

ศธ04258/1560

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

21879

ศธ 04258/1582

2019-03-26

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21880

ศธ04258/1562

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.พยุห์วิทยา)

21881

ศธ 04258/1617

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศ

21882

ศธ04258/1570

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.สอนแก้วว่องไววิทยา)

21883

ศธ 04258/1618

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21884

ศธ04258/1572

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.ไกรภักดีวิทยาคม)

21885

ศธ04258/1573

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.ส้มป่อยพิทยาคม)

21886

ศธ04258/1576

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่

อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รร.ปรางค์กู่)

21887

ศธ 04258/1621

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21888

ศธ 04258/1619

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์, โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม, โรงเรียนขุขันธ์ และโรงเรียนบึงบูรพ์

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

21889

ศธ 04258/1641

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีพิเศษ

21890

ศธ 04258/1645

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21891

ศธ 04258/1644

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21892

ศธ 04258/1646

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21893

ศธ 04258/1645

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ

21894

ศธ 04258/1647

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21895

ที่ศธ04258/1620

2019-03-29

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

21896

ที่ศธ04258/1622

2019-03-29

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มนิเทศฯ)

ประธานแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

21897

ศธ 04258/1654

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การขอชะลอส่งตัวข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งย้าย

21898

ศธ 04258/1653

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

ขอชะลอการส่งตัวข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งย้าย

21899

ที่ศธ04258/ว1656

2019-03-29

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ

21900

ที่ศธ04258/ว1656

2019-03-29

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ

21901

ที่ศธ04258/ว1656

2019-03-29

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28(กลุ่มอำนวยการ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ

21902

ศธ 04258/1627

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการสำหรับการอบรมขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

21903

ศธ 04258/1642

2019-03-29

สพม. 28(กลุ่มตรวจสอบภายใน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

การตรวจสอบมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธาณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

21904

ศธ 04258/1688

2019-03-29

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21905

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๖๙๕

2019-04-01

ผอ.สพม.28

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ขุขันธ์,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ,ปรางค์กู่,ทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษิก,กันทรารมณ์,น้ำเกลี้ยงวิทยา,เบญจลักษ์พิทยา,ศรีรัตนวิทยา,สอนแก้วว่องไววิทยา,สิงห์สามัคคีวิทยา,ศิลาทองพิทยาสรรค์,ศรีฐานกระจายศึกษา,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ส้มป่อยพิทยาคม,สิริเกศน้อมเกล้า

ยืนยันรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

21906

ศธ 04258/1697

2019-03-28

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

21907

พิเศษ

2019-04-01

สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ รอบ 2 (ระดับประเทศ)

21908

ศธ 04258/1693

2019-04-01

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ

21909

ศธ 04258/1703

2019-04-01

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม

อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

21910

ศธ 04258/1700

2019-04-01

สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21911

ศธ 04258/1698

2019-04-02

สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมอบรม

21912

ศธ 04258/1704